Go – Xử lý lỗi


Lập trình Go cung cấp một khung xử lý lỗi khá đơn giản với kiểu giao diện lỗi có sẵn của khai báo sau:

type error interface {
  Error() string
}

Các hàm thường trả về lỗi dưới dạng giá trị trả về cuối cùng. Sử dụng lỗi. Mới để tạo một thông báo lỗi cơ bản như sau:

func Sqrt(value float64)(float64, error) {
  if(value < 0){
   return 0, errors.New("Math: negative number passed to Sqrt")
  }
  return math.Sqrt(value), nil
}

Sử dụng giá trị trả về và thông báo lỗi.

result, err:= Sqrt(-1)

if err != nil {
  fmt.Println(err)
}

Thí dụ

package main

import "errors"
import "fmt"
import "math"

func Sqrt(value float64)(float64, error) {
  if(value < 0){
   return 0, errors.New("Math: negative number passed to Sqrt")
  }
  return math.Sqrt(value), nil
}
func main() {
  result, err:= Sqrt(-1)

  if err != nil {
   fmt.Println(err)
  } else {
   fmt.Println(result)
  }
  
  result, err = Sqrt(9)

  if err != nil {
   fmt.Println(err)
  } else {
   fmt.Println(result)
  }
}

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra kết quả sau:

Math: negative number passed to Sqrt
3