Node.js – Đóng gói

JXcore, là một dự án mã nguồn mở, giới thiệu một tính năng độc đáo [...]

Node.js – Ứng dụng mở rộng quy mô

Node.js chạy ở chế độ đơn luồng, nhưng nó sử dụng mô hình hướng sự [...]

Node.js – API RESTful

Kiến trúc REST là gì? REST là viết tắt của REpresentational State Transfer. REST là [...]

Node.js – Express Framework

Tổng quan về Express Express là một khung ứng dụng web Node.js tối thiểu và [...]

Node.js – Mô-đun web

Một máy chủ web là gì? Máy chủ Web là một ứng dụng phần mềm [...]

Node.js – Mô-đun tiện ích

Có một số mô-đun tiện ích có sẵn trong thư viện mô-đun Node.js. Các mô-đun [...]

Node.js – Đối tượng toàn cục

Các đối tượng toàn cầu của Node.js có bản chất toàn cầu và chúng có [...]

Node.js – Luồng

Luồng là gì? Luồng là các đối tượng cho phép bạn đọc dữ liệu từ [...]

Node.js – Trình phát sự kiện

Nhiều đối tượng trong một Node phát ra các sự kiện, ví dụ, net.Server phát [...]

Node.js – Vòng lặp sự kiện

Node.js là một ứng dụng đơn luồng, nhưng nó có thể hỗ trợ đồng thời [...]

Node.js – Khái niệm Callbacks

Gọi lại là gì? Gọi lại là một hàm tương đương không đồng bộ cho [...]

Node.js – NPM

Node Package Manager (NPM) cung cấp hai chức năng chính: Kho lưu trữ trực tuyến [...]

Node.js – Thiết bị đầu cuối REPL

REPL là viết tắt của Read Eval Print Loop và nó đại diện cho một [...]

Node.js – Ứng dụng đầu tiên

Trước khi tạo “Hello, World!” ứng dụng sử dụng Node.js, hãy để chúng tôi xem [...]

Node.js – Thiết lập môi trường

Dùng thử Tùy chọn trực tuyến Bạn thực sự không cần thiết lập môi trường [...]

Node.js – Giới thiệu

Node.js là gì? Node.js là một nền tảng phía máy chủ được xây dựng trên [...]

Hướng dẫn về Node.js

Node.js là một nền tảng dựa trên JavaScript rất mạnh mẽ được xây dựng trên [...]