Go – Giao diện


Lập trình Go cung cấp một kiểu dữ liệu khác được gọi là giao diện đại diện cho một tập hợp các chữ ký phương thức. Kiểu dữ liệu struct triển khai các giao diện này để có các định nghĩa phương thức cho chữ ký phương thức của các giao diện.

Cú pháp

/* define an interface */
type interface_name interface {
  method_name1 [return_type]
  method_name2 [return_type]
  method_name3 [return_type]
  ...
  method_namen [return_type]
}

/* define a struct */
type struct_name struct {
  /* variables */
}

/* implement interface methods*/
func (struct_name_variable struct_name) method_name1() [return_type] {
  /* method implementation */
}
...
func (struct_name_variable struct_name) method_namen() [return_type] {
  /* method implementation */
}

Thí dụ

package main

import ("fmt" "math")

/* define an interface */
type Shape interface {
  area() float64
}

/* define a circle */
type Circle struct {
  x,y,radius float64
}

/* define a rectangle */
type Rectangle struct {
  width, height float64
}

/* define a method for circle (implementation of Shape.area())*/
func(circle Circle) area() float64 {
  return math.Pi * circle.radius * circle.radius
}

/* define a method for rectangle (implementation of Shape.area())*/
func(rect Rectangle) area() float64 {
  return rect.width * rect.height
}

/* define a method for shape */
func getArea(shape Shape) float64 {
  return shape.area()
}

func main() {
  circle := Circle{x:0,y:0,radius:5}
  rectangle := Rectangle {width:10, height:5}
  
  fmt.Printf("Circle area: %f\n",getArea(circle))
  fmt.Printf("Rectangle area: %f\n",getArea(rectangle))
}

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra kết quả sau:

Circle area: 78.539816
Rectangle area: 50.000000