Đi – Loại chuyển đổi


Chuyển đổi kiểu là một cách để chuyển đổi một biến từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Ví dụ: nếu bạn muốn lưu trữ một giá trị dài thành một số nguyên đơn giản thì bạn có thể nhập cast long thành int. Bạn có thể chuyển đổi các giá trị từ loại này sang loại khác bằng cách sử dụng điều hành viên. Cú pháp của nó như sau:

type_name(expression)

Thí dụ

Hãy xem xét ví dụ sau trong đó toán tử ép kiểu khiến phép chia một biến số nguyên cho một biến số nguyên khác được thực hiện như một phép toán số thực.

Bản thử trực tiếp

package main

import "fmt"

func main() {
   var sum int = 17
   var count int = 5
   var mean float32
   
   mean = float32(sum)/float32(count)
   fmt.Printf("Value of mean : %f\n",mean)
}

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra kết quả sau:

Value of mean : 3.400000