Ví dụ về trình phân tích cú pháp PHP – DOM


Trình phân tích cú pháp HTML Dom được viết bằng phiên bản PHP5.X. Dom Parser rất giỏi trong việc xử lý XML cũng như HTML. Trình phân tích cú pháp Dom di chuyển dựa trên dựa trên cây và trước khi truy cập dữ liệu, nó sẽ tải dữ liệu vào đối tượng dom và nó sẽ cập nhật dữ liệu vào trình duyệt web. Ví dụ dưới đây cho thấy cách truy cập vào dữ liệu HTML trong trình duyệt web.

<?php 
  $html=" 
   <head> 
     <title>PHP</title>
   </head> 
  
   <body> 
     <h2>Course details</h2> 
   
     <table border = "0"> 
      <tbody> 
        <tr> 
         <td>Android</td> 
         <td>Gopal</td> 
         <td>Sairam</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>Hadoop</td> 
         <td>Gopal</td> 
         <td>Satish</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>HTML</td> 
         <td>Gopal</td> 
         <td>Raju</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>Web technologies</td> 
         <td>Gopal</td> 
         <td>Javed</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>Graphic</td> 
         <td>Gopal</td> 
         <td>Satish</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>Writer</td> 
         <td>Kiran</td> 
         <td>Amith</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>Writer</td> 
         <td>Kiran</td> 
         <td>Vineeth</td> 
        </tr> 
      </tbody> 
     </table> 
   </body> 
  </html> 
  "; 
  /*** a new dom object ***/ 
  $dom = new domDocument; 
  
  /*** load the html into the object ***/ 
  $dom->loadHTML($html); 
  
  /*** discard white space ***/ 
  $dom->preserveWhiteSpace = false; 
  
  /*** the table by its tag name ***/ 
  $tables = $dom->getElementsByTagName('table'); 
  
  /*** get all rows from the table ***/ 
  $rows = $tables->item(0)->getElementsByTagName('tr'); 
  
  /*** loop over the table rows ***/ 
  foreach ($rows as $row) {
   /*** get each column by tag name ***/ 
   $cols = $row->getElementsByTagName('td'); 
   
   /*** echo the values ***/ 
   echo 'Designation: '.$cols->item(0)->nodeValue.'<br />'; 
   echo 'Manager: '.$cols->item(1)->nodeValue.'<br />'; 
   echo 'Team: '.$cols->item(2)->nodeValue; 
   echo '<hr />'; 
  }
?> 

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

Ví dụ về trình phân tích cú pháp DOM