PHP – Tham chiếu hàm


PHP rất phong phú về các hàm dựng sẵn. Đây là danh sách các danh mục chức năng quan trọng khác nhau. Có nhiều danh mục chức năng khác không được đề cập ở đây.

Chọn một danh mục để xem danh sách tất cả các chức năng liên quan đến danh mục đó.