Kiểm toán “cho thêm” đại gia Đặng Thành Tâm 265 tỷ đồng lợi nhuận

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố báo cáo soát xét bán niên năm 2023 trong đó doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, doanh thu thuần nửa đầu năm sau khi được soát xét đạt mức 4.551 tỷ đồng, tăng 277 tỷ đồng so với báo cáo tự lập (tương đương 6%). Lợi nhuận sau thuế đạt mức 2.068 tỷ đồng, tăng 265 tỷ đồng (tương đương 15%) so với báo cáo tài chính quý II đã công bố trước đó.

Một số khoản chi phí của doanh nghiệp cũng thay đổi đáng kể như giá vốn hàng bán ghi nhận 1.352 tỷ đồng (tăng 10%), chi phí quản lý doanh nghiệp còn 294 tỷ đồng (giảm 27%).

Kiểm toán cho thêm đại gia Đặng Thành Tâm 265 tỷ đồng lợi nhuận - 1

So sánh số liệu kinh doanh trên báo cáo tài chính bán niên của Kinh Bắc (Đơn vị: Tỷ đồng).

Trong văn bản giải trình, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng thêm do điều chỉnh tăng doanh thu và điều chỉnh giảm chi phí quản lý trong kỳ.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thuần của Kinh Bắc gấp 4,2 lần và lợi nhuận sau thuế gấp 10,3 lần. So với kế hoạch cả năm, công ty đã thực hiện được lần lượt 51% kế hoạch doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 30/6, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt gần 33.765 tỷ đồng, giảm 3% so với số đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho với 11.940 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như Khu công nghiệp và đô thị Tràng Cát (hơn 7.984 tỷ đồng), Khu công nghiệp Tân Phú Trung (gần 1.120 tỷ đồng), khu đô thị Phúc Ninh (hơn 1.113 tỷ đồng), KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh (hơn 609 tỷ đồng),…

Cuối quý II, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 20.044 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 7.676 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 7.644 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 4.166 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh thuận lợi, nên dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 3.169 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với mức 2.508 tỷ đồng báo cáo trước đây. Cùng kỳ năm ngoái, khoản mục này ở mức âm 913 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, doanh nghiệp tích cực trả nợ vay. Cụ thể, Kinh Bắc chi tới gần 4.272 tỷ đồng chi trả nợ gốc vay, con số tự báo cáo trước đây là 4.178 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính trong nửa đầu năm âm 3.493 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức âm 3.500 tỷ đồng trong báo cáo tự lập.

Đối chiếu trên bảng cân đối kế toán có thể thấy, vay ngắn hạn của doanh nghiệp tại ngày 30/6 là 904 tỷ đồng, giảm hơn 3.047 tỷ đồng so với đầu năm. Phải trả ngắn hạn khác ở mức gần 3.085 tỷ đồng, giảm gần 745 tỷ đồng. Vay dài hạn cũng ghi nhận 3.262 tỷ đồng, giảm gần 425 tỷ đồng.


Nguồn: Dân Trí (link)

Xem thêm tin mới tại:

– Tri thức đời sống

– Kiến thức gia đình