Flutter – Kết luận


Flutter framework thực hiện một công việc tuyệt vời bằng cách cung cấp một khuôn khổ tuyệt vời để xây dựng các ứng dụng di động theo cách thực sự độc lập với nền tảng. Bằng cách cung cấp sự đơn giản trong quá trình phát triển, hiệu suất cao trong ứng dụng di động, giao diện người dùng phong phú và phù hợp cho cả nền tảng Android và iOS, khung Flutter chắc chắn sẽ cho phép nhiều nhà phát triển mới phát triển ứng dụng di động có hiệu suất cao và đầy đủ tính năng trong tương lai gần.